Home ЗА НАС УСТАВ
УСТАВ PDF Печат Е-поща
Автор: Administrator   
Понеделник, 07 Юни 2010г. 12:19ч.

 

УСТАВ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

"Българско общество по аналитична психология К.Г. Юнг"

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ "Българско общество по аналитична психология К. Г. Юнг" е доброволно сдружение на хора с интереси в областта на аналитичната психология и психотерапия .

(2) СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ "Българско общество по аналитична психология К. Г. Юнг, наричано по-долу за краткост „сдружението", е юридическо лице, регистрирано съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ).

(3) Сдружението е отделно от членовете си и отговаря за задълженията си със своето имущество. Членовете на сдружението отговарят за неговите задължения само до размера на предвидените в този Устав имуществени вноски.

НАИМЕНОВАНИЕ

Чл. 2. (1) Сдружението ще осъществява дейността си под наименованието СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ "Българско общество по аналитична психология К. Г. Юнг", което може допълнително да се изписва и на чужд език.

(2) Всяко писмено изявление от името на сдружението трябва да съдържа неговото наименование, седалище, адрес, данни за регистрацията, включително БУЛСТАТ номер.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС

Чл. 3. Седалището на СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ "Българско общество по аналитична психология К. Г. Юнг" е гр. София, район Средец, ул. “Славянска” 6, ет. 4.

ЦЕЛИ

Чл. 4. Основни цели на сдружението са:

 1. Да съдейства за разпространение на аналитичната психология в нейните теоретически и практически аспекти.
 2. Да съдейства за повишаване на теоретичната и практическа квалификация на своите членове в областта на аналитичната психология и психотерапия.
 3. Да сътрудничи със специалисти по аналитична психология у нас и в чужбина.
 4. Да съдейства за опазване на стандартите и нормите на практикуване на аналитична психотерапия .
 5. Да сътрудничи с Международната асоциация по аналитична психология и други организации по аналитична психология в чужбина.
 6. Да съдейства за предлагане на психотерапевтична помощ.

 

СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ

Чл. 5. Средствата, с които сдружението ще постига своите цели са:

 1. Организиране на комисии и работни групи, които да координират дейностите на членовете на сдружението.
 2. Организиране и подкрепа на тренировъчни програми, семинари, школи, академични конференции и други.
 3. Участие в международни и национални конгреси, симпозиуми, семинари, школи и други.
 4. Подготовка и предлагане на вниманието на съответните компетентни органи в страната на предложения отнасящи се до утвърждаване на аналитичната психология и психотерапия в България.
 5. Разработване на проекти, свързани с предмета на дейност на Сдружението.
 6. Организиране на консултационни, информационни и обучителни центрове.
 7. Организиране на издателска дейност.

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗВЪРШВАНАТА ДЕЙНОСТ

Чл. 6. (1) Сдружението осъществява дейност в полза на членовете си.

(2) В своята дейност то се ръководи от законите на страната и действащия устав на Сдружението.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 7. Предметът на дейност на Сдружението е разпространение и утвърждаване на аналитичната психология и психотерапия в България чрез следните дейности:

1) информационна;

2) обучителна;

3) консултативна;

4) психотерапевтична;

5) изследователска;

6) издателска.

ЧЛЕНСТВО

Чл. 9. Членове на Сдружението могат да бъдат редовни, асоциирани или почетни.

(1) Редовни членове на сдружението могат да бъдат дееспособни физически лица, които отговарят на някои от следните критерии:

а. Имат висше образование по психология, психиатрия, клинична и социална работа и други сходни специалности.

б. Участват /с минимум 500 часа/ или са завършили обучителна програма по психотерапия, отговаряща на международните стандарти.

в. Имат психотерапевтична практика под супервизия.

(2) Асоциирани членове на сдружението могат да бъдат всички дееспособни физически лица с интереси в областта на аналитичната психология.

(3) Почетни членове на сдружението могат да бъдат физически или юридически лица с изключителен принос за развитието на “Българско общество по аналитична психология К. Г. Юнг” и за разпространяване на аналитичната психология.

Придобиване на членство

Чл. 10. (1) Членството в сдружението е доброволно.

(2) Кандидатът подава писмена молба до управителния съвет, в която декларира, че е запознат и приема разпоредбите на настоящия Устав. Кандидатите юридически лица представят с молбата преписи от документите си за регистрация и от решението на управителните си органи за членство в сдружението.

(3) Кандидатът, получил неоснователен отказ за членство от Управителния съвет може да бъде приет по решение на Общото събрание.

(4) По своя преценка УС може да представи дискусионна кандидатура за приемане от Общото събрание.

Права и задължения на членовете

Чл. 11. Членовете на Сдружението имат следните права:

1. Редовните членове имат право на глас.

2. Асоциираните членове имат право само на съвещателен глас.

3. Почетните членове имат право само на съвещателен глас.

4. да участват в управлението на Сдружението;

5. да бъдат информирани за неговата дейност;

6. да ползват имуществото на Сдружението само доколкото това е свързано с упражняване на дейността на Сдружението;

7. да ползват резултатите от дейността на Сдружението съгласно разпоредбите на този Устав.

Чл. 12. Членовете на Сдружението са длъжни:

да спазват разпоредбите на този Устав и да изпълняват решенията на ръководните органи на Сдружението;

да участват в дейността на Сдружението и да работят за осъществяване на целите му;

да издигат авторитета на Сдружението, да спомагат за увеличаване на неговото имущество и да не извършват действия и бездействия, които противоречат на целите му и го злепоставят;

да внасят в срок предвидените в настоящия Устав имуществени вноски.

Чл. 13. Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване.

Чл. 14. Членовете на Сдружението имат право да овластяват всеки редовен член на Сдружението да упражнява техните права и да изпълнява задълженията им, което се извършва писмено и произвежда действие след писмено уведомяване на управителния съвет.

Чл. 15. За задълженията на Сдружението неговите членове носят отговорност само до размера на предвидените в настоящия устав имуществени вноски и кредиторите нямат право да предявяват права към личното им имущество над този размер.

Прекратяване на членство

Чл. 16. Членството в Сдружението се прекратява:

с едностранно писмено волеизявление, отправено до управителния съвет на Сдружението;

със смъртта или поставяне под пълно запрещение, респ. прекратяване юридическата личност на член на Сдружението;

с изключването;

с прекратяване на Сдружението;

при отпадане поради невнасяне на установените имуществени вноски и системно неучастие в дейността на Сдружението.

Чл. 17. (1) Член на Сдружението може да бъде изключен с решение на Общото събрание по предложение на управителния съвет, когато:

нарушава предвидените в чл.12 задължения;

извърши други действия, които правят по нататъшното му членство в Сдружението несъвместимо.

(2) При маловажни случаи на нарушения по чл.12 управителният съвет определя с решение срок за преустановяване на нарушението и за отстраняване на неговите последици, при неспазване на който прави предложението за изключване.

Чл. 18. (1) Отпадането се констатира, когато член на Сдружението:

1. не е направил встъпителната си или вноска по чл. 52 и чл. 54 в предвидения срок;

2. не е внесъл или е просрочил 1 вноска по членския си внос;

3. е преустановил участието си в дейността на Сдружението, като не е присъствал на повече от 2. последователни заседания на Общото събрание и др.

(2) Горните обстоятелства се констатират от управителния съвет по документите на Сдружението, който докладва на Общото събрание отпадането и го отразява в документацията на Сдружението.

Чл. 19. При прекратяване на членството Сдружението не дължи връщане на направените имуществени вноски. Прекратилия членството си член на Сдружението е длъжен да направи просрочените имуществени вноски за периода на членството му.

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 20. Върховен орган на Сдружението е Общото събрание, негов управителен орган е Управителният съвет.

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл. 21. (1) Общото събрание се състои от всички членове на Сдружението.

(2) Юридическите лица участват в събранието чрез лицата, които ги представляват.

(3) Членовете на Сдружението могат да упълномощят с изрично писмено пълномощно физическо лице да ги представлява на едно или неограничен брой заседания на Общото събрание. Пълномощниците нямат право да представляват повече от трима членове едновременно и да преупълномощават с правата си трети лица.

Компетентност на общото събрание

Чл. 22. Общото събрание:

1. Изменя и допълва Устава;

2. Приема правилник за дейността на Управителния съвет,

3. Избира и освобождава членовете на Управителния съвет и определя възнаграждението им;

4. Приема членове в случай на неоснователен отказ на УС

5. Изключва членове;

6. Взема решение за откриване и закриване на клонове;

7. Взема решение за преобразуване или прекратяване на Сдружението;

8. Приема основните насоки и програма за дейността на Сдружението;

9. Приема бюджета на Сдружението;

10. Взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или на имуществените вноски;

11. Приема отчета за дейността на Управителния съвет;

12.Отменя решенията на другите органи на Сдружението, които противоречат на закона, Устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Сдружението;

13. Взема решения по всички други въпроси, поставени в негова компетентност от закона или настоящият Устав.

Свикване

Чл. 23. Общото събрание се свиква на заседание от Управителния съвет на Сдружението. Заседанието следва да се проведе в подходящо помещение в населеното място по седалището на Сдружението.

Чл. 24. Инициатива за свикването му има Управителният съвет. Една трета от членовете на Сдружението имат право да поискат Управителният съвет да свика Общо събрание и ако той не отправи писмена покана в месечен срок от датата на писменото поискване, събранието се свиква от съда по седалището по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.

Чл. 25. Заседанието на Общото събрание се свиква с писмена покана, която трябва да бъде изпратена до членовете на Сдружението поне една седмица преди датата на заседанието. Поканата се изпраща до членовете по елекронната поща, като за получаването й всеки член подписва писмена декларация и/или изпраща обратно писмо с потвърждение за получаването на поканата. Поканата съдържа дневния ред, датата, часа, мястото и инициативата за провеждане на заседанието.

Чл. 26. Към датата на изпращане на поканата по предходния член, писмените материали, свързани с дневния ред на заседанието, трябва да са на разположение на адреса на управление на Сдружението и да се предоставят на всеки член при поискване. Материалите се публикуват и на електронния адрес на Сдружението.

Кворум

Чл. 27. (1) Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и се счита за редовно, колкото и членове да се явят.

(2) Кворумът се установява от председателстващия събранието по списък, в които се отразяват имената на присъстващите членове и техните представители, подписва се от тях, заверява се от председателя и секретаря на заседанието и се прилага към протокола за него.

Гласуване

Чл. 28. При гласуване всеки член на Сдружението има право на един глас.

Конфликт на интереси

Чл. 29. Член на Сдружението няма право на глас при решаване на въпроси, отнасящи се до:

1. него, негов съпруг или роднини по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен, или по сватовство до втора степен включително;

2. юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

Решения на ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 30. Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство (50 % плюс 1) гласа от присъстващите. Решенията по чл. 22, т. 1 и 7 се вземат с квалифицирано мнозинство 2/3 от присъстващите.

Чл. 31. Общото събрание не може да взема решения, които не са включени в обявения в поканата дневен ред на заседанието.

Протокол

Чл. 32. (1) За всяко заседание на Общото събрание се води протокол, който се заверява от председателстващия събранието и лицето, изготвило протокола, които отговарят за верността на съдържанието му.

(2) Протоколът с прикрепени към него списък на присъстващите и писмените материали по свикването и провеждането на Общото събрание, се завежда в нарочна книга.

(3) Всеки член, присъствал на Общото събрание има право да следи за точното отразяване на заседанието и взетите на него решения в протокола.

Контрол

Чл. 33. Всеки член на Сдружението, Управителният съвет и прокурорът, могат да сезират съда по регистрацията на сдружението да се произнесе относно законосъобразността на решение на Общото събрание или съответствието му с този Устав. Това следва да стане в едномесечен срок от узнаване на решението, но не по-късно от една година от датата на приемането му.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Чл. 34. Управителният съвет се състои от три лица, членове на Сдружението. Членовете на Сдружението, които са юридически лица, могат да посочат за членове на Управителния съвет лица, нечленуващи в Сдружението.

Мандат

Чл. 35. (1)Управителният съвет се избира за срок от две години, като неговите членове могат да бъдат преизбирани два последователни мандата.

(2) Управителният съвет се състои от три лица, членове на Сдружението – председател, касиер и координатор

Правомощия на УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Чл. 36. Управителният съвет:

 1. Представлява Сдружението и определя обема на представителната власт на членовете си.
 2. Приема нови членове, прави предложения за прекратяване на членството на провинилите се лица.
 1. Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание.
 1. Разпорежда се с имуществото на Сдружението при спазване изискванията на този Устав.
 2. Подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет.
 3. Подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на Сдружението.
 4. Определя реда и организира извършването на дейността на Сдружението, включително тази в обща полза, и носи отговорност за това.
 5. Определя адреса на Сдружението.
 6. Приема правила за работата си.

10.Взема решение за участие на Сдружението в други организации.

11. Взема решения по всички други въпроси, освен тези които са от компетентността на Общото събрание на Сдружението.

Заседания

Чл. 37. Заседанията на Управителния съвет се свикват от председателя по негова инициатива, но не по-рядко от веднъж на месеца, както и по писмено искане на всеки от неговите членове. Ако председателят не свика заседание в седемдневен срок от писменото поискване, такова се свиква от всеки от заинтересуваните членове.

Чл. 38. (1) Заседанието е редовно, ако на него присъстват повече от половината от членовете на Управителния съвет. За присъстващо се счита лицето, с което има двустранна телефонна връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения, което се удостоверява в протокола от председателствуващия заседанието.

(2) Редовно решение може да бъде взето и без да се провежда заседание, ако протоколът за това бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на Управителния съвет.

(3) Относно протоколите за заседанията на Управителния съвет се прилагат разпоредбите на чл.32.

Чл. 39. Заседанията се ръководят от председателя на Управителния съвет, а в негово отсъствие от избран от Управителния съвет негов член.

Решения на УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Чл. 40. Управителният съвет взема решенията си с мнозинство от присъстващите, а тези по чл. 36, т. 3 и 6 и чл. 14, ал. 2 ЗЮЛНЦ с мнозинство от всички членове.

Правилник

Чл. 40а. Управителният съвет приема правилник за организацията и дейността на различни контролни, консултативни или експертни органи към Сдружението. Съществуващите към момента органи запазват своя статут като дейността им ще се урежда от приетия правилник.

Контрол

Чл. 41. Всеки заинтересуван член на Сдружението може да оспори пред Общото събрание решение на Управителния съвет, което е взето в противоречие със закона, този Устав или предходно решение на Общото събрание. Това следва да бъде направено в едномесечен срок от узнаването, на не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

Отговорност на членовете на управителния съвет

Чл. 42. Членовете на Управителния съвет носят солидарна отговорност за действията си, увреждащи имуществото и интересите на Сдружението.

ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Чл. 43. (1) Управителният съвет избира от своя състав председател, касиер и координатор, като с решението си определя техните функции.

(2) Всяка от длъжностите в Управителния съвет е с мандат от една година. След изтичането на първия мандат лицата избрани за председател и касиер разменят длъжностите си. След изтичането на втория мандат, координаторът става председател, а предходният председател - координатор.

Чл. 44. Председателят на Управителния съвет няма право да извършва разпоредителни действия и да обременява с тежести недвижимите имоти на Сдружението.

КЛОНОВЕ

Чл. 45. С решение на Общото събрание на Сдружението могат да се откриват и закриват клонове извън населеното място, в което се намира седалището на Сдружението.

Чл. 46. Клоновете не са юридически лица, ръководят се от управител и извършват дейностите, определени с решението на Общото събрание за откриването им. Със същото решение се определят и ограниченията в правомощията и представителната власт на управителя на клона.

Чл. 47. Клоновете водят книги за дейността си и най малко веднъж годишно управителят на клона представя пред Управителния съвет на Сдружението отчет за дейността на клона и разходваните средства.

Чл. 48. Управителният съвет на Сдружението заявява пред съда, в района на който се намира седалището на клона, наименованието, седалището и адреса на сдружението, седалището и адреса на клона, неговия управител и ограниченията на неговите правомощия и представителна власт. На заявяване подлежат и промените в горепосочените обстоятелства. Заявяването се извършва в 7-дневен срок от датата на решението на Общото събрание.

ИМУЩЕСТВО

Чл. 49. Имуществото на Сдружението се състои от правото на собственост и други вещни права върху движимо и недвижимо имущество, вземания, други права, регламентирани от закона.

ИЗТОЧНИЦИ НА СРЕДСТВА

Чл. 50. Източници на средства на Сдружението са имуществените вноски на членовете, стопанската дейност, предвидена в настоящия Устав, дарения от физически и юридически лица, спонсорство.

Имуществени вноски на членовете

Чл. 52. Имуществените вноски на членовете се определят по вид и размер от Общото събрание, което посочва в решението си и начина на внасянето им.

Чл. 53. Членският внос се заплаща за календарна година.

(1) Редовните членове дължат членски внос в размер 20 % от минималната работна заплата.

(2) Асоциираните членове дължат членски внос в размер на 15 % от минималната работна заплата.

(3) Почетните членове не дължат членски внос.

Чл. 54. При приключване на годишния баланс със загуба Общото събрание може да вземе решение за допълнителни вноски на членовете за покриването й с квалифицирано мнозинство 2/3 от присъстващите.

Стопанска дейност

Чл. 55. (1) Сдружението извършва следната допълнителна стопанска дейност:

 1. информационна;
 2. обучителна;
 3. консултативна;
 4. психотерапевтична;
 5. изследователска
 6. издателска.

(2) Сдружението няма да извършва стопанска дейност, която не е свързана с предмета на основна дейност, предвиден в настоящия Устав, и ще ползва приходите от нея само за постигане целите на Сдружението.

(3) Извършването на дейността по алинея първа се подчинява на условията и реда, определени със законите, които я регулират.

(4) Сдружението не разпределя печалба.

Разходване на имущество

Чл. 56. (1) Сдружението може да разходва имущество и осъществява дейност, доколкото са насочени към реализиране на целите, определени по реда на този Устав.

ПРЕОБРАЗУВАНЕ

Чл. 57. Сдружението може да се преобразува в друго юридическо лице с нестопанска цел. Преобразуването става по решение на общото събрание, което се взема с мнозинство 2/3 от присъстващите.ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 58. Сдружението се прекратява:

1. по решение на Общото събрание;

2. по решение на Окръжния съд по седалището на Сдружението в случаите на чл. 13, ал.1, т. 3 ЗЮЛНЦ.

ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 59. (1) При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация, за която се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

(2) Ликвидацията се извършва от управителния орган или от определено от него лице.

ИМУЩЕСТВО СЛЕД ЛИКВИДАЦИЯТА

Чл. 60. Ако Общото събрание не е взело решение за разпределение на имуществото, останало след удовлетворение на кредиторите, ликвидаторът осребрява имуществото на Сдружението и го разпределя между членовете, съобразно направените от тях имуществени вноски.

 

Последна промяна от Събота, 10 Септември 2011г. 08:42ч.
 
Main page Contacts Search Contacts Search