Home ОБУЧИТЕЛНА ПРОГРАМА
ОБУЧИТЕЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ПСИХОТЕРАПЕВТ С ЮНГИАНСКА ОРИЕНТАЦИЯ PDF Печат Е-поща
Автор: Administrator   
Петък, 04 Юни 2010г. 16:41ч.

БЪЛГАРСКО ОБЩЕСТВО ПО АНАЛИТИЧНА ПСИХОЛОГИЯ „К. Г. ЮНГ”

Пълна информация за

ОБУЧИТЕЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ПСИХОТЕРАПЕВТ С ЮНГИАНСКА ОРИЕНТАЦИЯ

може да свалите от тук във формат за Microsoft Word.

_______________________________________________________________________________________________

БЪЛГАРСКО ОБЩЕСТВО  ПО АНАЛИТИЧНА ПСИХОЛОГИЯ „К. Г. ЮНГ

ОБУЧИТЕЛНА ПРОГРАМА ЗА ПСИХОТЕРАПЕВТ С ЮНГИАНСКА ОРИЕНТАЦИЯ

Целта на обучителната програма е да даде задълбочено познание за аналитичната психология на К.Г.Юнг в теоретичен и практичен контекст, което завършилите я да използват в своята психотерапевтична работа с клиенти. Преподавателската дейност, личната психотерапия и супервизията се провеждат от юнгиански аналитици, членове на Международната асоциация по аналитична психология и юнгиански психотерапевти. Определена теоретична част от програмата ( не повече от 10%) се покрива от експерти, имащи отношение към базисни за юнгианския подход области на познанието ( напр. митология, фолклор, религиознание). След покриване на изискванията на програмата обучаващите се получават диплома за психотерапевт с юнгианска ориентация.

Условия за приемане

1. За редовно обучение могат да бъдат приети кандидати, които имат завършено висше образование по психология, медицина (специалност психиатрия) и социални дейности. (По изключение могат да бъдат допуснати до кандидатстване специалисти от сходни професии, ако техните дейности са в терапевтичен контекст).

2. Навършени 26 години към датата на подаване на документите.

3. Входящо интервю, в хода на което се преценява мотивацията, личностовата зрялост и професионалната пригодност на кандидата. Интервюто се назначава за всеки кандидат след внимателно проучване на неговите документи и се провежда от поне двама члена на Комисията по обучение.

Oсновни направления /части/ на програмата

1. Лична психотерапия - тя е сърцевината на обучението и съдейства за личностното израстване кандидата за терапевт. Дава му възможност за откриване  на  своята идентичност като човек и психотерапевт като му помага да се свърже със съдържанията на собствената му психика;

2. Академични курсове (лекции, семинари, уъркшопи), които дават базисни теоретични знания по аналитична психология;

3. Супервизия на терапевтичната работа с клиенти.

Структура на Обучителната програма

Програмата е разделена на две фази;

Първа фаза

Това ниво дава възможност на обучаващите се да придобият теоретични знания и опитност в аналитичната психология в психотерапевтичен контекст. Състои се от лична анализа/терапия, академична работа и присъствие на групови супервизии.

Завършването на тази фаза и преминаването от пред-клинична към клинична фаза ( от първо към второ ниво) се основава на следните изисквания:

1. 200 часа личен опит базиран на  индивидуална анализа/психотерапия  и групова работа със сертифицирани  юнгиански аналитици или юнгиански психотерапевти (от тях минимум 70ч. следва да се натрупат от индивидуални сесии);

2. 350 часа участие в уъркшопи, лекции и семинари, организирани от Българско общество “К. Г. Юнг” или чуждестранни юнгиански институти.

3. 50 часа посещение на групови супервизии в качеството на слушатели;

4. Писмен материал 10 стр.(статия, доклад, есе) върху символен материал – сън, приказка или мит.

Общо часове в края на първа фаза: 600

Завършилите това ниво следва да имат:

Знания

* основни знания в теорията на аналитичната психология на К.Г. Юнг;

* знания за архетипните мотиви в световната и българска  митология;

* знания за архетипните мотиви във вълшебните приказки;

* базисни познания за психотерапията и психотерапевтичното поведение;

* теоретични основи на диагностиката както в клиничен, така и в аналитичен контекст.

Умения

* начално интервю с клиента;

* диагностично и прогностично значение на първите сънища в терапията;

* разбиране на хипотетичния смисъл на символния материал на клиента (сънища, рисунки, активно въображение);

* себерефлексия, добро разбиране на собствената личност и способност за вербализиране на собствените преживявания;

* терапевтично поведение.

Груповата работа се базира на сънища, рисунки и активно въображение

Когато изпълни тези изисквания кандидатът получава диплома удостоверяваща неговото право да работи като терапевт с юнгианска ориентация под супервизия.

Втора фаза

Тази фаза има за цел да даде възможност на участниците да прилагат юнгианския подход в психотерапевтичната работа с клиенти. Студентите ще работят с клиенти под индивидуална или групова супервизия на сертифицирани юнгиански аналитици или психотерапевти. За да преминат към тази фаза обучаващите се трябва да покажат лична и професионална зрялост.

Формалните изисквания са:

1.Успешно усвояване на изискванията за първата фаза на програмата;

2. 50 часа личен опит базиран на  индивидуална психотерапия/анализа  и групова работа със сертифицирани  юнгиански аналитици или юнгиански психотерапевти в допълнение към изискваните часове за личен опит в първа фаза. Участниците в програмата трябва да имат миниум 120 часа индивидуални сесии, минимум  60 часа групова работа и минимум 250 часа личен опит общо;

3. 200 часа психотерапевтична работа с пациенти, която се протоколира и провежда под супервизия;

4. 50 часа групова супервизия с акредитиран юнгиански аналитик или психотерапевт, от тях 10 часа презентации на собствен случай;

5. Минимум 50 часа индивидуална супервизия с акредитиран юнгиански аналитик или психотерапевт. Терапевтичната работа трябва да бъде извършена с най-малко трима клиети (1 от случаите трябва да бъде с продължителност най-малко 50 часа терапевтична работа и минимум 16 часа супервизия).

6. 350 часа участие в уъркшопи, лекции и семинари, организирани от Българско общество “К. Г. Юнг” или от чуждестранни юнгиански институти;

7. 100 часа в семинари по докладване на случаи с поне 2 доклада по случаи, изнесени пред семинара. Тези случаи трябва да са водени под индивидуална супервизия;

8. Представен писмен тезис от 20 страници върху случай прегледан и оценен от членовете на Комисията по акредитация;

9. Успешно положен изпит по основи на аналитичната психология и психотерапия, който се полага пред Комисията по акредитация;

Общо часове  в края на втора фаза: 800

Общо часове  за цялата програма: 1400

Завършилите това ниво следва да притежават:

Знания

* Задълбочени познания на теорията на К.Г. Юнг и нейното съвременно развитие;

* Добро познание за архетипната динамика, представена в националната и световна митология и вълшебните приказки;

* Добро владеене на клиничната и аналитична перспектива в диагностицирането;

* Добро разбиране на символния език на сънищата;

* Добро познание за динамиката на комплексите в процеса на индивидуация;

* Разбиране на динамиката на преноса и контра преноса.

Умения

-- изграждане и запазване на психотерапевтични взаимоотношения;

-- диагностициране на случая в юнгиански и клинични термини;

--  работа с клиента на базата на хипотетичното значение на символния материал, представен от него (сънища, рисунки, активно въображение, житейски събития);

-- улавяне и преработване на материала от преноса и контра преноса в хода на терапията;

-- преценка за и практическо осъществяване на приключването на терапевтичния процес.

Когато изпълни изискванията на втората фаза кандидатът получава диплома, удостоверяваща неговото право да работи като психотерапевт с юнгианска ориентация.

Приложение

Обучителната програма включва следните основни курсове:

1. Въведение в аналитичната психология

2. Комплексите

3. Юнгиански подход към сънищата

4. Юнгиански подход към вълшебните приказки

5. Архетипът на Сянката в сънища, приказки и митове

6. Архетипът на Анимата

7. Архетипът на Анимуса

8. Архетипът на Героя

9. Архетипът на Детето

10. Архетипът на Цялостната личност в процеса на индивидуация

11. Архетипът на Великата Майка

12. Процесът на индивидуация в митове, вълшебни приказки и литература

13. Процесът на индивидуация в алхимията

14. Индивидуацията  в психотерапевтичната практика, изразена в симптоми, сънища, образи и друг символен материал

15. Юнгианска типология

16. Психопатология в клинична и юнгианска перспектива

17. Методи и техники в аналитичната психология (активно въображение, игра с пясък и др.)

18. „Понятията в практиката“- диалог между теория и практика

19. Аналитичният сетинг. Психология на преноса и контра-преноса, архетипни теми в преноса

20. Пост-юнгианство и други психоаналитични школи

21. Световна и българска митология

22. Юнгиански подход към българския фолклор

23. Антропология на религията

Последна промяна от Сряда, 29 Септември 2010г. 12:14ч.
 
Main page Contacts Search Contacts Search